PUBLICATIEPLICHT I.V.M. ANBI

1: Baptistengemeente Emmeloord

De Baptistengemeente, gevestigd te Emmeloord, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.  Dit is vastgelegd in de statuten van 29 juni 1981.

Grondslag van de gemeente:

De gemeente leeft uit de Openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, te hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Heer, en op deze belijdenis zijn gedoopt. De gemeente gelooft en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal.

Doel van de gemeente:

In overeenstemming met wat de Bijbel leert gelovigen in Christus op hun belijdenis te dopen (door onderdompeling) en hen samen te voegen in de gemeente.

De leden, vrienden, deelgenoten en hun kinderen op te bouwen in hoop, geloof en liefde van de Here Jezus Christus en in de verwachting van Zijn wederkomst.

Dat de leden, vrienden en deelgenoten naar vermogen er aan meewerken om, in overeenstemming met Mattheüs 28: 19, alle mensen discipelen van de Here Jezus te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat de Here ons bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

2: Fiscaal nummer van de gemeente

Fiscaalnummer: 8242 66 845

 

3: Contactgegevens

Naam: Baptistengemeente Emmeloord

Postadres: Scharwoudestraat 4, 8304 CN  EMMELOORD

Bezoekadres: Nagelerstraat 35, 8301 XE  EMMELOORD

Telefoonnummer: 0527-244180/06-50520808

e-mailadres: secr@bgdr.nl

Fiscaalnummer: 8242 66 845

 

4: Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente Emmeloord bestaat uit:

 • Voorganger

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • 2 overige raadsleden/diakenen

 

5: Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

 1. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen zich geborgen voelen en waar we elkaar in liefde respecteren en naar elkaar omzien; waar we interesse tonen in elkaar en we waar nodig elkaar op dingen aanspreken.

 2. Wij willen een gemeente zijn waarin gebed een belangrijke plaats inneemt.

 3. Wij willen een gemeente zijn die de Bijbel kent.

 4. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen hun verantwoordelijkheden nemen, waarbij ze zich inzetten naar hun gaven en waarbij ze zonodig verdere toerusting ontvangen.

 5. Wij willen als gemeente diensten houden waarin iedereen zich op zijn/haar plaats kan voelen en opgebouwd kan worden.

 6. Wij willen een gemeente zijn die zich (bijvoorbeeld in evangelisatie, zending en hulpverlening) daadwerkelijk naar buiten richt.

 7. Wij willen een gemeente zijn die actief banden onderhoudt met andere gemeenten.

Voor het hele visie- en beleidsplan klik hier

Baptistengemeente Emmeloord maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

Voor het beleidsplan van de Unie klik hier   Het beleidsplan bevat twee bijlagen: Voor bijlage 1 klik hier  Voor bijlage 2 klik hier

 

6: Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Voor het beloningsbeleid klik hier Voor de bijlage klik hier

Voor de het advies m.b.t. de spreekbeurtvergoeding klik hier

Voor overige informatie over de gemeente als werkgever klik hier

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7: De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk  Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

Grondslag

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

Doel

Artikel 3

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente   bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Werkorde

 

8: Verslag van de activiteiten van de gemeente 2019

Het jaar begon we weer met de Week van Gebed van 20 t/m 27 januari; georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. Op 24 januari vond deze plaats in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’ aan de overkant van ons eigen gebouw o.l.v. br. Bram Hofland en met een inleidend woord verzorgd door br. Erik van Duyl. Het thema was “Recht voor ogen”. Dit jaar stond de Bijbeltekst Exodus 16:10-20 centraal.

In februari/maart vonden er verkiezingen plaats. Deze kiesronde leverde twee nieuwe raadsleden op. De ambtstermijn van de twee broeders die vorig jaar met een jaar was verlengd, liep hierbij af en die twee broeders zijn afgetreden conform het besluit.

Er heeft in het voorjaar geen Algemene Vergadering plaatsgevonden van de Unie.

Op 15 september vierden we onze Startzondag. Dit jaar met als thema: Bidden is verbinden n.a.v. het Hogepriesterlijk Gebed van Jezus in Johannes 17. Tijdens de dienst stonden een aantal talenten centraal waar men zich voor op kon geven. Ook werd de fakkel naar VBG “de Fontein” gebracht in het kader van de gebedsestafette, georganiseerd door de Unie en ABC. We eindigden met een gezamenlijke maaltijd.

In oktober hadden we het voorrecht om The God Story naar Emmeloord te halen. Een jaar van voorbereiding is hier aan vooraf gegaan. Samen met de Fontein heeft onze gemeente een behoorlijk aandeel kunnen leveren in de organisatie; o.a. door het gebouw ter beschikking te stellen voor overleg en bijeenkomsten. Het werd een groot succes; meer dan 50 jongeren hebben aangegeven hun hart aan de Heer te willen geven.

Op 09 november vond de Najaars AV plaats in Zwolle. Twee broeders hebben onze gemeente daar vertegenwoordigd. Meer informatie over deze AV vindt u op baptisten.nl, onder de tab: Voor Gemeenten, Algemene Vergadering, 2018: Najaar…

Op 16 november hebben we onze najaarsvergadering gehouden… van alle aanwezigen werd na de pauze weer een actieve houding gevraagd om mee te denken over de visie van een nieuw te starten 8-persoons gemeente. Daar hebben we weer aardig wat input uit verkregen wat we zullen gaan gebruiken.

Op 24 december hebben we ‘s avonds een kinderkerstnachtdienst gehouden aan het begin van de avond. We hebben samen de film “De Ster” gekeken.

Op 30 december hebben we onze Ouderjaarsdienst gehouden o.l.v. br. Erik van Duyl.

Verder heeft onze gemeente het afgelopen jaar weer te maken gehad met ziekte van uiteenlopende aard. Voor hen die nog niet hersteld zijn, wens ik een ieder vanaf deze plaats een voorspoedig herstel toe. Wilt u voor onze zieken blijven bidden!!!

We zijn een Gemeente waarin veel gebeurd voor – en achter de schermen. Vanaf deze plaats willen ik dan ook een ieder hartelijk bedanken voor zijn/haar tijd, energie en middelen m.b.t. het werk in de Gemeente om juist op deze manier, samen met elkaar, één grote familie te kunnen zijn…

9: Financiële verantwoording

FV 2019

 10: Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

“In 2019 zullen de gelden, omdat er geen veranderingen opgetreden zijn, op dezelfde manier besteed worden als in 2018, zoals vermeld op het overzicht

You cannot copy content of this page
Scroll naar top