PUBLICATIEPLICHT I.V.M. ANBI

1: Baptistengemeente Emmeloord

De Baptistengemeente, gevestigd te Emmeloord, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.  Dit is vastgelegd in de statuten van 29 juni 1981.

Grondslag van de gemeente:

De gemeente leeft uit de Openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, te hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Heer, en op deze belijdenis zijn gedoopt. De gemeente gelooft en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal.

Doel van de gemeente:

In overeenstemming met wat de Bijbel leert gelovigen in Christus op hun belijdenis te dopen (door onderdompeling) en hen samen te voegen in de gemeente.

De leden, vrienden, deelgenoten en hun kinderen op te bouwen in hoop, geloof en liefde van de Here Jezus Christus en in de verwachting van Zijn wederkomst.

Dat de leden, vrienden en deelgenoten naar vermogen er aan meewerken om, in overeenstemming met Mattheüs 28: 19, alle mensen discipelen van de Here Jezus te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat de Here ons bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Inkomsten:

Inkomsten worden verworven middels:

 • vrijwillige bijdragen van leden, vrienden en gasten

 • verhuurinkomsten van het gebouw

 

2: Contactgegevens

Naam: Baptistengemeente Emmeloord

Postadres: Scharwoudestraat 4, 8304 CN  EMMELOORD

Bezoekadres: Nagelerstraat 35, 8301 XE  EMMELOORD

Telefoonnummer: 06-50520808

e-mailadres: secr@bgdr.nl

Fiscaalnummer: 8242 66 845

KvK-nummer: 7644 1695

 

3: Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente Emmeloord bestaat uit:

 • Voorganger

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • 2 overige raadsleden/diakenen

 

4: Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

 1. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen zich geborgen voelen en waar we elkaar in liefde respecteren en naar elkaar omzien; waar we interesse tonen in elkaar en we waar nodig elkaar op dingen aanspreken.

 2. Wij willen een gemeente zijn waarin gebed een belangrijke plaats inneemt.

 3. Wij willen een gemeente zijn die de Bijbel kent.

 4. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen hun verantwoordelijkheden nemen, waarbij ze zich inzetten naar hun gaven en waarbij ze zonodig verdere toerusting ontvangen.

 5. Wij willen als gemeente diensten houden waarin iedereen zich op zijn/haar plaats kan voelen en opgebouwd kan worden.

 6. Wij willen een gemeente zijn die zich (bijvoorbeeld in evangelisatie, zending en hulpverlening) daadwerkelijk naar buiten richt.

 7. Wij willen een gemeente zijn die actief banden onderhoudt met andere gemeenten.

Voor het hele visie- en beleidsplan klik hier

 

5: Beloningsbeleid

De Baptisten Gemeente Emmeloord volgt het beloningsbeleid van de Unie waarbij zij is aangesloten. Voor het beloningsbeleid beleid klik hier

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

6: Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten.

Voor statuten, huishoudelijk reglement en werkorde klik hier

 

7: Verslag van de activiteiten van de gemeente 2021

Het jaar begon we weer met de Week van Gebed van 17 t/m 24 januari; georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. Uiteindelijk zijn deze samenkomsten i.v.m. corona afgelast. Het thema was: “Blijf in Mijn liefde”!

In februari/maart vonden er (her)verkiezingen plaats. Twee broeders zijn herkozen. Veel samenkomsten en activiteiten (waar onder ook de najaarsvergadering) konden dit jaar niet doorgaan i.v.m. de coronaperikelen. Ook dit jaar is er ondanks alle adviezen en beperkende maatregelen van de overheid toch veel gebeurd in de gemeente.

Op onderhoudsgebied is er niet veel te melden. Kleine lopende zaken zijn wel gedaan maar dat mag verder geen naam hebben. Dat heeft o.a. te maken met de interesse van een project ontwikkelaar voor ons gebouw, zoals ook in de vergadering van juni 2021 is besproken. Uitgangspunt is: Vervangede ruimte moet minimaal de huidige capaciteit hebben en de overdracht moet kosten en budgettair neutraal zijn. Naast het bespreken van een aantal opties zijn er echter nog geen concrete voorstellen gedaan. Onze bovenburen hebben dit niet afgewacht en konden een ander woonhuis huren per 1 februari 2022. Zo komt er een einde aan 9 jaar gebruik van onze bovenwoning. Inmiddels heeft er zich een tijdelijke huurder aangediend die de woning per 1 februari gaat betrekken.

 
 

8: Financiële verantwoording

ANBI Publicatie

9: Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De lasten zijn naar rubriek gespecificeerd. De lasten van de veelheid aan kerkelijke activiteiten is onder de rubriek ‘bijdragen aan andere organen binnen de kerk’ opgenomen. 

In 2022 zullen de gelden, omdat er geen veranderingen opgetreden zijn, op dezelfde manier besteed worden als in 2021, zoals vermeld op het overzicht.

Scroll naar top